niedziela, 29 marca 2015

UWAGA KONKURS! Wymyśl nazwę kosmetyków i wygraj nagrodę wartą 600 zł

Wymyśl nazwę kosmetyków !!! ( krem do twarzy, oraz balsam do ciała)
Zadanie jest proste. Wystarczy uruchomić trochę wyobraźni i zastanowić się : jak byś chciała/chciał aby nazywał się Twój ulubiony krem i balsam ?
Wystarczy wymyślić fajną nazwę kosmetyku i nagroda o wartości 600 zł może być TWOJA !!!
Warunki udziału w konkursie:
Zostać fanem strony : Q10 Revolution+
Zostać obserwatorem strony : Avangarda Magazine
W komentarzu proszę podać nazwę KOSMETYKÓW oraz NICK OBS.
Zapoznać się z regulaminem KONKURSU.

****UWAGA**** Konkurs nie polega na szybkości, refleksie, losowaniu, wiedzy ogólnej, ilości komentarzy. Jest to konkurs według najciekawszych prac. Prawda że to proste i łatwe. Najciekawsza nazwa zostanie nagrodzona zestawem kosmetyków o nazwie wymyślonej przez zwycięzcę.
Nagroda :
 • krem do twarzy
 • balsam do ciała
 • tygodniowa kuracja Q10 Revolution+
O łącznej wartości 600zł

Konkurs trwa od 29-03-2015 do 30-04-2015 do godziny 00:00 . 
Ogłoszenie wyniku konkursu dnia 01-05-2015 Regulamin konkursu

"Wymyśl nazwę!"

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu pod nazwą " Wymyśl nazwę!" (dalej „Konkurs”) jest JAG Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krzycko Wielkie ul. Boguszyn 48, 64-117, Krzycko Wielkie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0360075453 , posiadająca NIP: 697-231-37-06 , (dalej „Organizator/Sponsor”)
 Portal Avangarda Magazine działający w imieniu i na zlecenie JAG Group Sp. o. o 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.03.2015r. o godzinie 20:00, a kończy się dnia 30.04.2015 o godzinie 00:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu"). Ogłoszenie wyników konkursu: 01.05.2015.
§ 2 Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:
a) mają ukończone 18 lat,
b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na wymyśleniu nazwy dla nowego produktu kosmetyków (krem oraz balsam) 
2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że jakikolwiek element Zgłoszenia nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia bez przysługujących Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w ust. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
2. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń.
3. W ramach Konkursu, o ile taką decyzję podejmie Organizator, elementy przesłane przez Uczestnika będą zamieszczone przez Organizatora na stronie Q10 Revolution+. oraz na stronie Avangarda Magazine
4. Zasady konkursu:
a) Pod opublikowanym postem dnia 29.03.2015 na stronie Avangarda Magazine użytkownik ma za zadanie w komentarzach opublikować autorską nazwę dla nowego produktu  („krem + balsam do ciałą”). Każdy zgłoszony pomysł jest pomysłem autorskim i nie może naruszać praw osób trzecich, w innym przypadku osoba zgłaszająca odpowiada za naruszenie majątkowych praw autorskich.
c) O wygranej decyduje specjalnie powołana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana (dalej Jury), które ocenia przysłane zgłoszenia. Nagrodzona zostaje 1 osoba wybrana przez Jury pomysły.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodności zgłoszeń przesłanych do Konkursu.
e) Materiały i narzędzia konkursowe są objęte prawem autorskim i jest niedozwolone, by korzystać z nich w celach innych niż te objęte Konkursem.
f) w przypadku zgłoszenia w ramach konkursu tej samej nazwy, decyduje kolejność zgłoszeń, przy preferencji zgłoszenia zgłoszonego najwcześniej.
g) Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia na zasadach zawartych w punkcie § 7.5 tego regulaminu (Postanowienia końcowe).
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej drogą e-mail z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej.
W terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej następujące informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
c) Numer telefonu kontaktowego
6. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.
7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora Pocztą Polską (list polecony) na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,
legitymacja). Organizator konkursu ma 14 dni roboczych na wysłanie nagrody na wskazany przez Uczestnika adres od dnia odebrania wiadomości o danych do wysyłki.

§ 4 Nagrody
1. Sponsorem nagród w Konkursie jest JAG Group  Sp. z o.o., z siedzibą w Krzycko Wielkie, przy ulicy Boguszyn 48. (dalej „Sponsor”).
2. Warunkami powstania prawa do nagrody są: wybór odpowiedzi przez jury; przesłanie przez osobę, której odpowiedź wybrano, oraz podanie adresu do wysyłki nagrody.
Zawarcie umowy przeniesienia na JAG Group Sp. z o.o., z siedzibą w Krzycko Wielkie, przy ulicy Boguszyn praw autorskich do nazwy produktu. Przeniesienie praw autorskich nastąpi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych. Utwór może być wykorzystywany bez oznaczenia autora, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu nazwy - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


3. W konkursie przewidziano nagrody:
A) Krem do twarzy, balsam do ciała oraz tygodniowa kuracja Q10 Revolution+ o łącznej wartości 600 PLN. Krem+Balsam z nazwą wybraną prze Jury ( nazwą wygrywającą konkurs)
B) Sponsor zastrzega sobie przyznania  nagrody w postaci 600 PLN w  gotówce.
4. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe oraz został wybrany przez Jury w ostatniej części Konkursu.
5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem ul. Boguszyn 48, 64-117, Krzycko Wielkie. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Avangarda Magazine 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie internetowej Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu.Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora  elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.
5. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Sponsorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do Organizatora, w serwisach których abonentem domeny jest Organizator/Sponsor oraz w tych serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora/Sponsora w porozumieniu z podmiotami trzecimi i przenosi na Sponsora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do całego Zgłoszenia jak i jego poszczególnych elementów bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej jest bezwarunkowe i będzie uprawniać do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, zastosowanie do wielu artykułów. Na Sponsora zostają przeniesione także prawa do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych projektów oraz do wykonywania prawa zależnego. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać także na wykorzystaniu Zgłoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator Sponsor zastrzega sobie prawo.
6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

9 komentarze :

 • Benia besia says:
  30 marca 2015 09:05

  obserwuję jako Benia besia
  Sensuality Garden

 • Justyna ślusarczyk says:
  30 marca 2015 18:23

  Nazwa: "Krystaliczna łza"
  Obserwuje jako: Justyna Ślusarczyk

 • Anna Kurowska says:
  31 marca 2015 23:00

  Nazwa - memoriał ukojenia
  Obserwuje jako Anna Kurowska

 • kikrame says:
  5 kwietnia 2015 13:34

  "Energetyczne otulenie", "Symfonia urody"
  obserwuje jako Krystyna Smuga

 • Anka Ryfa says:
  15 kwietnia 2015 04:18

  1. Time Stoppage / Czas Zatrzmania
  2. New Skin / Nowa Skóra
  3. Infinity Of Youth / Nieskończoność Młodości
  4. Eternal Youth / Wieczna Młodość

  Obserwuję jako Anka Ryfa

 • Anonimowy says:
  20 kwietnia 2015 22:58

  NAZWA KOSMETYKU - " ODMŁODZENIE "

 • kikrame says:
  30 kwietnia 2015 22:38

  Nazwa - "Dotyk młodości" "Symfonia piękna", "Młodsza Ty"
  obserwuje jako Krystyna Smuga

 • kikrame says:
  30 kwietnia 2015 22:42

  Nazwa - "Wenus Q"
  obserwuje jako Krystyna Smuga

 • kikrame says:
  30 kwietnia 2015 23:06

  Nazwa - "Alfabet urody" "Piękne ziółko"
  Obserwuję jako Krystyna Smuga

Prześlij komentarz

Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie ślad w postaci komentarza... Zapewniam, że czytam wszystkie i staram się odpowiedzieć na każdą wiadomość.
Jeśli obserwujesz, mojego bloga napisz mi o tym w komentarzu, na pewno odwiedzę Twojego bloga.

Popularne posty

TOP MODA

TOP MODA
STYL AVANGARDY

AVANGARDA W INNYCH CZASOPISMACH

TOP MODA

TOP MODA

FORUM AVANGARDA MAGAZINE

AVANGARDA MAGAZINE


Avangarda Magazinejest to blog o modzie dla nowoczesnych kobiet, które
śledzą na bieżąco światowe trendy. Co znajdą w nim Czytelniczki? Codzienne nowości na temat mody,urody, makijażu. Porady jak być trendy, w co się ubrać na daną okazję. Najnowsze stylizacje, kolaże, wywiady, ciekawostki ze świata mody. Recenzje fotorelacje , jak i informacje na temat organizowanych imprez. Zapraszamy do zapoznania się z kobiecą stroną internetu! Oraz do pozostania naszym obserwatorem bloga. Znajdziesz nas na Facebook
[KLIK] Twitter [KLIK] Serdecznie również zapraszam nasze czytelniczki do aktywnego udzielania się na naszym Forum [KLIK]. Jeśli masz jakieś sugestie, uwagi pomysły pisz na : avangardamagazine@gazeta.pl

fashion


FACEBOOK NAJNOWSZE POSTY

UWAGA KONKURS! Wymyśl nazwę kosmetyków i wygraj nagrodę wartą 600 zł

Wymyśl nazwę kosmetyków !!! ( krem do twarzy, oraz balsam do ciała)
Zadanie jest proste. Wystarczy uruchomić trochę wyobraźni i zastanowić się : jak byś chciała/chciał aby nazywał się Twój ulubiony krem i balsam ?
Wystarczy wymyślić fajną nazwę kosmetyku i nagroda o wartości 600 zł może być TWOJA !!!
Warunki udziału w konkursie:
Zostać fanem strony : Q10 Revolution+
Zostać obserwatorem strony : Avangarda Magazine
W komentarzu proszę podać nazwę KOSMETYKÓW oraz NICK OBS.
Zapoznać się z regulaminem KONKURSU.

****UWAGA**** Konkurs nie polega na szybkości, refleksie, losowaniu, wiedzy ogólnej, ilości komentarzy. Jest to konkurs według najciekawszych prac. Prawda że to proste i łatwe. Najciekawsza nazwa zostanie nagrodzona zestawem kosmetyków o nazwie wymyślonej przez zwycięzcę.
Nagroda :
 • krem do twarzy
 • balsam do ciała
 • tygodniowa kuracja Q10 Revolution+
O łącznej wartości 600zł

Konkurs trwa od 29-03-2015 do 30-04-2015 do godziny 00:00 . 
Ogłoszenie wyniku konkursu dnia 01-05-2015 Regulamin konkursu

"Wymyśl nazwę!"

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu pod nazwą " Wymyśl nazwę!" (dalej „Konkurs”) jest JAG Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krzycko Wielkie ul. Boguszyn 48, 64-117, Krzycko Wielkie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0360075453 , posiadająca NIP: 697-231-37-06 , (dalej „Organizator/Sponsor”)
 Portal Avangarda Magazine działający w imieniu i na zlecenie JAG Group Sp. o. o 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.03.2015r. o godzinie 20:00, a kończy się dnia 30.04.2015 o godzinie 00:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu"). Ogłoszenie wyników konkursu: 01.05.2015.
§ 2 Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:
a) mają ukończone 18 lat,
b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na wymyśleniu nazwy dla nowego produktu kosmetyków (krem oraz balsam) 
2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że jakikolwiek element Zgłoszenia nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia bez przysługujących Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w ust. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
2. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń.
3. W ramach Konkursu, o ile taką decyzję podejmie Organizator, elementy przesłane przez Uczestnika będą zamieszczone przez Organizatora na stronie Q10 Revolution+. oraz na stronie Avangarda Magazine
4. Zasady konkursu:
a) Pod opublikowanym postem dnia 29.03.2015 na stronie Avangarda Magazine użytkownik ma za zadanie w komentarzach opublikować autorską nazwę dla nowego produktu  („krem + balsam do ciałą”). Każdy zgłoszony pomysł jest pomysłem autorskim i nie może naruszać praw osób trzecich, w innym przypadku osoba zgłaszająca odpowiada za naruszenie majątkowych praw autorskich.
c) O wygranej decyduje specjalnie powołana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana (dalej Jury), które ocenia przysłane zgłoszenia. Nagrodzona zostaje 1 osoba wybrana przez Jury pomysły.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodności zgłoszeń przesłanych do Konkursu.
e) Materiały i narzędzia konkursowe są objęte prawem autorskim i jest niedozwolone, by korzystać z nich w celach innych niż te objęte Konkursem.
f) w przypadku zgłoszenia w ramach konkursu tej samej nazwy, decyduje kolejność zgłoszeń, przy preferencji zgłoszenia zgłoszonego najwcześniej.
g) Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia na zasadach zawartych w punkcie § 7.5 tego regulaminu (Postanowienia końcowe).
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej drogą e-mail z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej.
W terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej następujące informacje:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
c) Numer telefonu kontaktowego
6. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.
7. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora Pocztą Polską (list polecony) na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,
legitymacja). Organizator konkursu ma 14 dni roboczych na wysłanie nagrody na wskazany przez Uczestnika adres od dnia odebrania wiadomości o danych do wysyłki.

§ 4 Nagrody
1. Sponsorem nagród w Konkursie jest JAG Group  Sp. z o.o., z siedzibą w Krzycko Wielkie, przy ulicy Boguszyn 48. (dalej „Sponsor”).
2. Warunkami powstania prawa do nagrody są: wybór odpowiedzi przez jury; przesłanie przez osobę, której odpowiedź wybrano, oraz podanie adresu do wysyłki nagrody.
Zawarcie umowy przeniesienia na JAG Group Sp. z o.o., z siedzibą w Krzycko Wielkie, przy ulicy Boguszyn praw autorskich do nazwy produktu. Przeniesienie praw autorskich nastąpi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych. Utwór może być wykorzystywany bez oznaczenia autora, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu nazwy - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


3. W konkursie przewidziano nagrody:
A) Krem do twarzy, balsam do ciała oraz tygodniowa kuracja Q10 Revolution+ o łącznej wartości 600 PLN. Krem+Balsam z nazwą wybraną prze Jury ( nazwą wygrywającą konkurs)
B) Sponsor zastrzega sobie przyznania  nagrody w postaci 600 PLN w  gotówce.
4. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe oraz został wybrany przez Jury w ostatniej części Konkursu.
5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem ul. Boguszyn 48, 64-117, Krzycko Wielkie. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Avangarda Magazine 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie internetowej Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu.Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora  elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.
5. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Sponsorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do Organizatora, w serwisach których abonentem domeny jest Organizator/Sponsor oraz w tych serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora/Sponsora w porozumieniu z podmiotami trzecimi i przenosi na Sponsora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do całego Zgłoszenia jak i jego poszczególnych elementów bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej jest bezwarunkowe i będzie uprawniać do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, zastosowanie do wielu artykułów. Na Sponsora zostają przeniesione także prawa do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych projektów oraz do wykonywania prawa zależnego. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać także na wykorzystaniu Zgłoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator Sponsor zastrzega sobie prawo.
6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

9 komentarze :

 1. obserwuję jako Benia besia
  Sensuality Garden

 1. Nazwa: "Krystaliczna łza"
  Obserwuje jako: Justyna Ślusarczyk

 1. Nazwa - memoriał ukojenia
  Obserwuje jako Anna Kurowska

 1. kikrame says:

  "Energetyczne otulenie", "Symfonia urody"
  obserwuje jako Krystyna Smuga

 1. 1. Time Stoppage / Czas Zatrzmania
  2. New Skin / Nowa Skóra
  3. Infinity Of Youth / Nieskończoność Młodości
  4. Eternal Youth / Wieczna Młodość

  Obserwuję jako Anka Ryfa

 1. Anonimowy says:

  NAZWA KOSMETYKU - " ODMŁODZENIE "

 1. kikrame says:

  Nazwa - "Dotyk młodości" "Symfonia piękna", "Młodsza Ty"
  obserwuje jako Krystyna Smuga

 1. kikrame says:

  Nazwa - "Wenus Q"
  obserwuje jako Krystyna Smuga

 1. kikrame says:

  Nazwa - "Alfabet urody" "Piękne ziółko"
  Obserwuję jako Krystyna Smuga

Leave a Reply

Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie ślad w postaci komentarza... Zapewniam, że czytam wszystkie i staram się odpowiedzieć na każdą wiadomość.
Jeśli obserwujesz, mojego bloga napisz mi o tym w komentarzu, na pewno odwiedzę Twojego bloga.

Etykiety

Agnieszka Orzechowska ( 1 ) Anna Gzyra ( 1 ) Anna Oberbek ( 1 ) Anna Prus ( 1 ) Anny Cichej ( 1 ) Avangarda Magazine ( 4 ) Beautiful Hurt ( 1 ) Berlin Fashion week 2013 ( 1 ) blog modowy ( 27 ) blog o modzie ( 110 ) blogi modowe ( 118 ) bolerko ( 1 ) CA ( 1 ) Camaieu ( 1 ) casting ( 6 ) celebrytki na wybiegu ( 1 ) ciepłe brązy ( 1 ) Conrado Moreno ( 1 ) Dawid Tomaszewski ( 2 ) dieta cud ( 1 ) Dominika Wodzianka ( 1 ) Dominiki Gembiak ( 1 ) ESCADA ( 1 ) eventy ( 2 ) Ewa Szabatin ( 2 ) Ewelina Rydzyńska ( 1 ) falbanki ( 2 ) forum ( 2 ) foto ( 4 ) fotografia ( 4 ) fotomodelki ( 12 ) fryzjer ( 12 ) fryzura ( 20 ) głosowanie ( 1 ) głosuj na blog roku ( 1 ) hafty ( 2 ) HM ( 2 ) host ( 11 ) hostessy ( 11 ) impreza ( 11 ) Irek Bieleninik ( 1 ) jak ( 49 ) Janusz Kondratiuk ( 1 ) Jerzy Gruza ( 1 ) KappAhl ( 1 ) Karoliny Pięch ( 1 ) kokardki ( 2 ) kolaże modowe ( 6 ) konkurs ( 33 ) konkurs wygraj bon ( 1 ) konkursy ( 23 ) kosmetyki ( 24 ) koszula w kratę ( 1 ) kultura ( 1 ) Maciej Zień ( 2 ) makijaz ( 9 ) Makijaż ( 63 ) makijaż na karnawał ( 1 ) Mango ( 1 ) Marek Włodarczyk ( 1 ) Michał Milowicz ( 1 ) moda ( 112 ) model ( 11 ) modelki ( 16 ) najlepszy blog roku ( 1 ) Neu LOOK ( 1 ) Olgi Kardash ( 1 ) pasaż ( 1 ) pióra ( 2 ) podróże ( 2 ) pokazy mody ( 15 ) poradnik domowy ( 1 ) PRADA HM zara ( 1 ) Prefumy ( 1 ) Projektanci ( 1 ) recenzje ( 1 ) roberto cavalli ( 2 ) Ryszard Rembiszewski ( 1 ) salony ( 12 ) schudnij 20 kg w miesiąc ( 1 ) sesja zdjęciowa ( 2 ) styl ( 96 ) stylizacja ( 75 ) stylizacje ( 15 ) Tally Weijl ( 1 ) testuj perfum za darmo ( 1 ) Tomasz Puzon ( 1 ) Trendy ( 5 ) uroda ( 25 ) Wawrzyniec Prasek ( 1 ) wizazystka ( 5 ) wizaż ( 7 ) współpraca ( 42 ) Zara ( 1 )